wersja kontrastowa A- A+

informacja o dofinansowaniu PFR

Referencje

Niepełnosprawni - pełnosprawni w edukacji i w pracy Drukuj Email

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego.

Działanie 10.1. Kształcenie i rozwój dzieci i młodzieży
Poddziałanie 10.1.1 Edukacja ogólna (w tym w szkołach zawodowych)

Projekt realizowany przez Infnetia Tomasz Kiełb (organ prowadzący placówkę Centrum Rozwoju Edukacji pozaszkolnej) w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka.

 

TERMIN REALIZACJI: 1 września 2019 r. – 31 lipca 2021 r.

Projekt jest skierowany 100 do uczniów z orzeczeniem o niepełnosprawności z terenu powiatu grójeckiego i ma na celu wyrównanie szans edukacyjnych niepełnosprawnych uczniów z terenu powiatu poprzez doposażenie pracowni przedmiotowych i organizację wyrównawczych i specjalistycznych zajęć dodatkowych.


Cele szczegółowe projektu:CEL PROJEKTU:
Celem głównym projektu jest poprawa i wyrównanie szans edukacyjnych 50 niepełnosprawnych uczniów z wiejskiej placówki oświatowej w powiecie grójeckim poprzez organizację wyrównawczych i specjalistycznych zajęć dodatkowych.  

Cele szczegółowe projektu:

 • Wyposażenie 90 uczniów w kompetencje kluczowe
 • Rozwój postaw niezbędnych na rynku pracy, w tym innowacyjności, kreatywności i pracy w grupie
 • Rozwój kompetencji cyfrowych uczniów
 • Poszerzenie oferty edukacyjnej szkół biorących udział w projekcie
 • Poprawa jakości nauczania w szkołach objętych wsparciem
 • Zakup oraz wykorzystanie w nauczaniu sprzętu TIK
 • Doposażenie pracowni przedmiotowych

 

SZKOŁY BIORĄCE UDZIAŁ W PROJEKCIE:

Projekt skierowany jest do uczniów placówki Centrum Rozwoju Edukacji Pozaszkolnej. Mogą w nim wziąć udział uczniowie z niepełnosprawnością uczęszczający do klas II – VIII w szkołach z terenu powiatu grójeckiego, w tym:

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Jurkach

- Specjalnego Ośrodka Szkolno – Wychowawczego w Nowym Mieście nad Pilicą

- Zespołu Szkół Specjalnych w Grójcu

FORMY WSPARCIA REALIZOWANE W RAMACH PROJEKTU:

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNO-WYRÓWNAWCZE:

 • Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze -zajęcia dodatkowe z zakresu informatyki, matematyki, nauk przyrodniczych
 • Warsztaty budowy i programowania robotów rozwijające umiejętności ICT oraz  umiejętności i postawy niezbędne na rynku pracy – warsztaty kreatywności
 • Szkolenie rozwijające kompetencje informatyczne nauczycieli

ZAJĘCIA EDUKACYJNO – TERAPEUTYCZNE:

- wsparcie logopedyczne:
celem spotkań indywidualnych jest wsparcie osób z wadami wymowy w rozwoju prawidłowej mowy. Tematyka jest dostosowywana do potrzeb każdego z uczestników.

- wsparcie psychologiczne:
celem psychologicznego indywidualnego wsparcia jest doradztwo zawodowe i edukacyjne, praca nad zaburzeniami emocjonalnymi i zaburzeniami zachowania, zachowaniami asertywnymi uczestników projektu.

W ramach projektu przewidziano zakup zestawów robotycznych  oraz doposażenie pracowni przedmiotowych (przyrodniczych i matematycznych).

Całkowita wartość projektu wynosi: 514 562,20 PLN.

Całkowita wartość dofinansowania projektu ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego wynosi: 411 650,00 PLN.

 

 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)