wersja kontrastowa A- A+
STATUT Drukuj Email

Statut Stowarzyszenia Edukacja i Nauka - tekst jednolity na dzień 17 czerwca 2014 r.

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę

Edukacja i Nauka

i zwane jest dalej Stowarzyszeniem.

 

§2

Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy "Prawo o stowarzyszeniach" z dn. 7 kwietnia 1989 r. (Dz. U. z 1989 roku, nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) i posiada osobowość prawną.

 

§3

Stowarzyszenie działa na Terytorium Rzeczypospolitej Polskiej i za granicą.

Siedziba władz naczelnych mieści się w Warszawie.

 

§4

Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków.

Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.

 

§5

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczegółowych.

§6

Nazwa i znak Stowarzyszenia są prawnie zastrzeżone.

 


Rozdział II

Cele i sposoby działania

 

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

1.  wspieranie edukacji i nauki,

2.  wyrównywanie szans w dostępie do edukacji,

3.  poprawa jakości kształcenia,

4.  aktywizacja zawodowa,

5.  wspieranie nowoczesnych form edukacji,

6.  krzewienie kultury fizycznej i sportu,

7.  wspieranie kultury,

8.  krzewienie kultury polskiej i dziedzictwa narodowego na terenie kraju i za granicą.

9.  wspieranie i reintegracja osób zagrożonych patologiami, ubóstwem i wykluczeniem społecznym (bezrobotni, seniorzy, repatrianci, uchodźcy, mniejszości narodowe),

10.  krzewienie turystyki.

 

§8

 1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

1)    organizację i realizację przedsięwzięć edukacyjnych o charakterze ciągłym,

2)    wspieranie finansowe projektów edukacyjnych,

3)    organizację i realizację projektów edukacyjnych,

4)    fundowanie stypendiów,

5)    udzielanie pomocy materialnej placówkom oświatowym,

6)    wspieranie i organizację wydarzeń sportowych,

7)    organizację i realizację projektów naukowych i kulturalnych oraz przedsięwzięć turystycznych,

8)    realizację programów badawczych i edukacyjnych z zakresu zapobiegania oraz przeciwdziałania niekorzystnym i patologicznym zjawiskom społecznym.

 1. Działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest jako nieodpłatna i odpłatna działalność pożytku publicznego.
 2. Działalność statutowa Stowarzyszenia prowadzona jest na rzecz ogółu społeczności.
 3. Sfera zadań publicznych prowadzonych przez Stowarzyszenie obejmuje zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób; promocji zatrudnienia i aktywizacji zawodowej osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy, upowszechniania i ochrony praw kobiet oraz działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn, nauki, edukacji, oświaty i wychowania; krajoznawstwa oraz wypoczynku dzieci i młodzieży upowszechniania kultury fizycznej i sportu; działania na rzecz osób niepełnosprawnych; kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji; porządku i bezpieczeństwa publicznego oraz przeciwdziałania patologiom społecznym; promocji i organizacji wolontariatu; działalności wspomagającej technicznie, szkoleniowo, informacyjnie lub finansowo organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-23 ustawy o organizacjach pożytku publicznego i wolontariacie.
 4. Stowarzyszenie może prowadzić nieodpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

1)    90.02.Z Działalność wspomagająca wystawianie przedstawień artystycznych

2)    90.03.Z Artystyczna i literacka działalność twórcza;

3)    90.04.Z Działalność obiektów kulturalnych

4)    93.29.Z Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna.

 1. Stowarzyszenie może prowadzić odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie:

 

1)      79.11.B Działalność pośredników turystycznych,

2)      79.12.Z Działalność organizatorów turystki,

3)      79.90.B Działalność w zakresie informacji turystycznej,

4)      79.90.C Pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji, gdzie indziej niesklasyfikowana.

5)      88.99.Z Pozostała pomoc społeczna bez zakwaterowania, gdzie indziej nieskwalifikowana

 

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki

 

§9

 1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
 2. Osoba prawna może być jedynie członkiem wspierającym Stowarzyszenia.

 

§10

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. członków zwyczajnych,
 2. członków wspierających,
 3. członków honorowych.

§11

 1. Członkiem zwyczajnym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych i nie pozbawiona praw publicznych.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz pomoc finansową lub rzeczową.
 3. Członkiem honorowym może być osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia, która wniosła wkład w rozwój idei i realizację celów statutowych Stowarzyszenia.
 4. Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Zarząd Główny, na podstawie pisemnej deklaracji.
 5. Tytuł członka honorowego nadaje Walne Zebranie Członków na wniosek Zarządu Głównego.

 

§12

 1. Członek zwyczajny Stowarzyszenia ma prawo do:
 1. czynnego i biernego uczestniczenia w wyborach do wszystkich władz Stowarzyszenia,
 2. uczestniczenia w Walnym Zebraniu Członków,
 3. wypowiadania się i wyrażania opinii we wszelkich kwestiach dotyczących działalności Stowarzyszenia,
 4. uczestniczenia we wszelkich formach działania służących realizacji celów statutowych Stowarzyszenia,
 5. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
 6. uczestnictwa w kształtowaniu i realizacji programu Stowarzyszenia.
 7. Członek zwyczajny obowiązany jest do:
  1. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
  2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń na rzecz Stowarzyszenia,
  3. postępowania w życiu prywatnym i zawodowym w sposób nie uchybiający godności członka stowarzyszenia, w szczególności nie może choćby pośrednio uczestniczyć w jakichkolwiek przedsięwzięciach, które byłyby sprzeczne z celami stowarzyszenia.

 

§13

 1. Członek wspierający ma prawo brać udział - z głosem doradczym - w statutowych władzach Stowarzyszenia,
 2. Członek wspierający posiada obowiązki określone w § 13 ust. 2 pkt 1) i 2),
 3. Członek honorowy Stowarzyszenia ma wszystkie uprawnienia przysługujące członkom zwyczajnym, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego.

 

§14

 1. Członkostwo w Stowarzyszeniu ustaje na skutek:
 1. uchwały zarządu o wykluczeniu ze Stowarzyszenia z powodu dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi,
 2. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego,
 3. skreślenia z listy członków z powodu nieusprawiedliwionego zalegania z opłatą składek członkowskich lub innych zobowiązań, przez okres przekraczający 12 miesięcy,
 4. skreślenia z listy członków, jeżeli jego postępowanie w życiu prywatnym lub zawodowym uchybia godności członka Stowarzyszenia.
 1. Osoba wykluczona lub skreślona ma prawo wniesienia odwołania do Walnego Zebrania Członków w terminie 30  dni od daty doręczenia stosownej uchwały.
 2. Do osób, którym odmówiono prawa członkostwa stosuje się odpowiednio zasady określone w ust. 2.

Rozdział IV
Organy Stowarzyszenia

 

§15

Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:

 1. Walne Zebranie Członków,
 2. Zarząd Główny,
 3. Komisja Rewizyjna.

 

 

§16

 1. Kadencja Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej trwa 6 lat, jednakże organy te obowiązane są działać do czasu ukonstytuowania się nowo wybranych organów.
 2. Wyboru Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej dokonuje Walne Zebranie Członków w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej połowy liczby uprawnionych członków (kworum).
 3. Członkowie wybrani do władz Stowarzyszenia mogą tą funkcję pełnić więcej niż przez jedną kadencję.
 4. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek ani zabezpieczeń zobowiązań swoim majątkiem na rzecz członków organów Stowarzyszenia, pracowników oraz osób, z którymi pracownicy pozostają w związku małżeńskim albo stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli.
 5. Stowarzyszenie nie przekazuje swego majątku ani nie wykorzystuje go w jakikolwiek sposób na rzecz członków organów Stowarzyszenia, pracowników oraz innych osób o których mowa w ust. 1, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
 6. Stowarzyszenie nie może dokonywać zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie Stowarzyszenia, członkowie jej organów lub pracownicy oraz osoby, o których mowa w ust. 4, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.

 

§17

W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład osobowy władz jest uzupełniany poprzez przeprowadzenie wyborów na nieobsadzone stanowisko.

 

Walne Zebranie Członków

§18

 1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
 2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
 1. z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
 2. z głosem doradczym - członkowie wspierający.
 3. uchwalenie statutu i jego zmian,
 4. wybór  członków władz Stowarzyszenia,
 5. rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz Stowarzyszenia,
 6. podjecie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
 1. Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy w szczególności:

 

§19

 1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 2. Zwyczajne sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku, w terminie do 30 czerwca.
 3. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
 4. Obradami Walnego Zebrania kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca i sekretarz Walnego Zebrania Członków.
 5. Prezydium Walnego Zebrania wybierane jest w głosowaniu jawnym, bezwzględną większością  spośród obecnych członków Stowarzyszenia, nie wchodzących w skład Zarządu Głównego i Komisji Rewizyjnej,
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje w szczególnie uzasadnionych przypadkach:
 1. Zarząd Główny z własnej inicjatywy, z inicjatywy Komisji Rewizyjnej lub 1/3 uprawnionych członków stowarzyszenia,
 2. Komisja Rewizyjna,
 3. O miejscu, terminie i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków co najmniej na14 dni przed terminem zebrania.
 1. Powiadomienie, o którym mowa w ust. 6 dokonywane jest poprzez wysłanie listów poleconych na adres wskazany w deklaracji członkowskiej lub pocztą elektroniczną, jeżeli członek uprzednio wyraził na to pisemną zgodę, podając adres, na który powiadomienie powinno być wysłane.
 2. Jeżeli liczba członków Stowarzyszenia przekracza 50, powiadomienie może być dokonane poprzez zamieszczenie ogłoszenia w „Gazecie Wyborczej”, „Rzeczpospolitej” lub „Życiu Warszawy”.
 3. Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy ogólnej liczby uprawnionych członków chyba, że Statut stanowi inaczej.

9[1].  W przypadku uczestnictwa w Walnym Zebraniu Członków mniejszej niż wskazana w ust.9  liczby członków, uchwała może zostać podjęta w drodze indywidualnego zbierania głosów przez Zarząd Główny, uchwała podjęta w ten sposób jest wynikiem głosów oddanych częściowo na zebraniu, częściowo w drodze indywidualnego ich zbierania.

 1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

Zarząd Główny

§20

 1. Zarząd Główny jest naczelną władzą Stowarzyszenia. Kieruje on całokształtem działalności Stowarzyszenia, zgodnie z uchwałami Walnego Zebrania Członków, reprezentuje je na zewnątrz i ponosi odpowiedzialność przed Walnym Zebraniem Członków.
 2. Zarząd Główny liczy co najmniej 3 członków.
 3. Osobami uprawnionymi do reprezentowania Stowarzyszenia są: Prezes Zarządu Głównego samodzielnie albo dwaj członkowie Zarządu Głównego działający łącznie.
 4. Zasady działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.

 

§21

 1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
 1. realizacja uchwał Walnego Zebrania Członków,
 2. ustalanie budżetu Stowarzyszenia,
 3. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
 4. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego i ruchomego,
 5. podejmowanie decyzji w sprawie zaciągania zobowiązań i wydatkowania środków finansowych,
 6. ustalanie wysokości składek członkowskich,
 7. zwoływanie Walnego Zebrania Członków,
 8. podejmowanie uchwał w sprawach przyjmowania członków,
 9. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

10.  podejmowanie uchwał o wykluczeniu z listy członków Stowarzyszenie w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 1

11.  podejmowanie uchwał o skreśleniu z listy członków Stowarzyszenia, w razie zaistnienia przesłanek, o których mowa w § 14 ust. 1 pkt. 3 i 4.

 1. Uchwały Zarządu Głównego Stowarzyszenia, podejmowane są bezwzględną większością głosów, w obecności co najmniej dwóch członków tego organu chyba, że statut stanowi inaczej.


Komisja Rewizyjna


§22

 1. Komisja Rewizyjna jest organem Stowarzyszenia powołanym do sprawowania kontroli nad jego działalnością.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków.

 

§23

 1. Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
 1. kontrolowanie całokształtu działalności Stowarzyszenia,
 2. występowanie do Zarządu Głównego z wnioskami wynikającymi przeprowadzonych kontroli,
 3. prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków w razie stwierdzenia nie wywiązywania się przez Zarząd Główny z jego statutowych obowiązków, a także prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu,
 4. zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny w terminie ustalonym statutem,
 5. składanie na Walnym Zebraniu Członków wniosków o udzielenie  (lub odmowę udzielenia) absolutorium naczelnym władzom Stowarzyszenia,
 6. składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków,
 7. Uchwały Komisji Rewizyjnej podejmowane są bezwzględną większością głosów, przy obecności co najmniej 2 członków tego organu.

 

§24

 1. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą być jednocześnie członkami Zarządu Głównego.
 2. Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.
 3. Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.
 4. Osoby zasiadające z Komisji Rewizyjnej nie mogą otrzymywać diet i zwrotu kosztów z tytułu pełnienia funkcji w Komisji Rewizyjnej wyższych niż miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw bez wypłat nagród z zysku w czwartym kwartale roku poprzedniego, ogłoszone przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.
 5. Członkowie Komisji Rewizyjnej nie mogą pozostawać z członkami Zarządu Głównego w stosunku pokrewieństwa, powinowactwa, ani podległości z tytułu zatrudnienia.
 6. Członkami Komisji Rewizyjnej mogą być wyłącznie osoby, które nie zostały skazane prawomocnym wyrokiem za przestępstwa winy umyślnej.

 

§25

W przypadkach określonych w § 23 ust. 1 pkt. 3 Walne Zebranie Członków winno być zwołane w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty zgłoszenia żądania, a posiedzenie Zarządu nie później niż w terminie 14 dni od daty zgłoszenia żądania.

 

Rozdział V
Majątek i fundusze

 

§26

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.

 

§27

 1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:

1)    składki członkowskie,

2)    darowizny, zapisy i spadki,

3)    dochody ze zbiórek publicznych,

4)    dochody osiągane z prowadzonej przez Stowarzyszenie działalności gospodarczej,

5)    dochody z majątku Stowarzyszenia,

6)    dotacje i subwencje pochodzące zarówno ze środków krajowych, jak również ze środków organizacji międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest członkiem,

7)    prawomocnie zasądzone nawiązki sądowe orzekane przez sądy w sprawach karnych,

8)    prawomocnie zasądzone zadośćuczynienia za szkody materialne i niematerialne, orzekane przez sądy w sprawach cywilnych i w sprawach ze stosunku pracy.

 1. Składki członkowskie powinny być wpłacane do końca każdego kwartału roku kalendarzowego. Nowo przyjęci członkowie wpłacają składki, wg zasad określonych przez Zarząd Główny, w ciągu 3 tygodni od otrzymania powiadomienia o przyjęciu na członka Stowarzyszenia.
 2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość, zgodnie z obowiązującymi przepisami.
 3. Majątek Stowarzyszenia przeznaczony jest wyłącznie na realizację celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału pomiędzy jego członków.
 4. W przypadku powołania Stowarzyszenia do dziedziczenia, Zarząd Główny składa oświadczenie o przyjęciu spadku z dobrodziejstwem inwentarza, tylko wówczas, gdy w chwili składania tego oświadczenia jest oczywiste, że stan czynny spadku znacznie przewyższa długi spadkowe.

 

§28

 1. Stowarzyszenie  prowadzi działalność gospodarczą, na ogólnych zasadach określonych
  w odrębnych przepisach.
 2. Dochód z działalności gospodarczej Stowarzyszenia służy realizacji celów Statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego członków.
 3. Przedmiot prowadzonej działalności stanowi

 

17.23.Z Produkcja artykułów piśmiennych

18.11.Z Drukowanie gazet

18.12.Z Pozostałe drukowanie

18.13.Z Działalność usługowa związana z przygotowywaniem druku

18.20.Z Reprodukcja zapisanych nośników informacji

58.11.Z Wydawanie książek

58.13.Z Wydawanie gazet

58.14.Z Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków

58.19.Z Pozostała działalność wydawnicza

58.21.Z Działalność wydawnicza w zakresie gier komputerowych

58.29.Z Działalność wydawnicza w zakresie pozostałego oprogramowania

59.11.Z Działalność związana z produkcją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.12.Z Działalność postprodukcyjna związana z filmami, nagraniami wideo i programami telewizyjnymi

59.13.Z Działalność związana z dystrybucją filmów, nagrań wideo i programów telewizyjnych

59.14.Z Działalność związana z projekcją filmów

59.20.Z Działalność w zakresie nagrań dźwiękowych i muzycznych

62.01.Z Działalność związana z oprogramowaniem

62.02.Z Działalność związana z doradztwem w zakresie informatyki

62.09.Z Pozostała działalność usługowa w zakresie technologii informatycznych i komputerowych

71.20.B Pozostałe badania i analizy techniczne

72.19.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie pozostałych nauk przyrodniczych i technicznych

72.20.Z Badania naukowe i prace rozwojowe w dziedzinie nauk społecznych i humanistycznych

73.1 Reklama

85.20.Z Szkoły podstawowe

85.31.A Gimnazja

85.31.B Licea ogólnokształcące

85.32.A Technika

85.32.B Zasadnicze szkoły zawodowe

85.41.Z Szkoły policealne

85.51.Z Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych

85.52.Z Pozaszkolne formy edukacji artystycznej

85.53.Z Pozaszkolne formy edukacji z zakresu nauki jazdy i pilotażu

85.59.B Pozostałe pozaszkolne formy edukacji, gdzie indziej niesklasyfikowane

85.60.Z Działalność wspomagająca edukację

90 Działalność twórcza związana z kulturą i rozrywką

93.19.Z Pozostała działalność związana ze sportem

94.99.Z Działalność pozostałych organizacji członkowskich, gdzie indziej niesklasyfikowana.

 

§29

Dla ważności oświadczeń woli, jak również wszelkich pism w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane jest działanie Prezesa Zarządu Głównego samodzielnie albo współdziałanie dwóch członków Zarządu Głównego.

 

Rozdział VI
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

 

§30

 1. Zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania (kworum).
 2. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
 3. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają odpowiednie zastosowanie przepisy rozdziału 5 ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. 1989 r. Nr 20 poz. 104 z późniejszymi zmianami).

 

 


 

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)