wersja kontrastowa A- A+
Notice
Spotkanie Stowarzyszenia Edukacja i Nauka z zagranicznymi Partnerami Print E-mail

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka od 2009 roku współpracuje z zagranicznymi Partnerami. W dniach 29-31.01.2013 r. wzięliśmy udział w spotkaniu roboczym  pt. "Umowa o współpracy pomiędzy Uniwersytetem we Florencji, Uniwersytetem Medycznym w Homlu, Uniwersytetem Pedagogicznym im. M. Tanka w Mińsku i Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka w Warszawie" zorganizowanym przez włoskiego Partnera we Florencji.

 
Pokaz filmu z cyklu "Ścieżki pamięci" Print E-mail

Zapraszamy 13 lutego 2013 r. o godzinie 14.30 na kolejny pokaz filmu z cyklu "Ścieżki pamięci" do Bemowskiego Centrum Kultury Art.Bem. ul. Górczewska 201. Zostanie zaprezentowany film pt. "Likwidacja przytułków nowomiejskich". Spotkanie poprowadzi historyk, przewodniczka Muzeum Powstania Warszawskiego - Małgorzata Buczek.

http://www.artbem.pl/artbem_akt-13lu13.php

 
Konkurs Print E-mail

Dla wszystkich animatorów i działaczy na rzecz kultury, a także wszystkich osób, które działają lub chcą działać w zakresie edukacji społecznej, przygotowaliśmy wyjątkowy konkurs. Jego celem jest opracowanie propozycji ciekawych, innowacyjnych zajęć dla dzieci i młodzieży. Jeśli chcecie pokazać ważne aspekty życia kulturalnego, bądź oświatowego i macie na to nietuzinkowy pomysł zapraszamy do wzięcia udziału w naszym zadaniu konkursowym. Scenariusze prosimy przesyłać do 1 lutego 2013 r. na adres: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it . Zwycięzca otrzyma od nas list gratulacyjny oraz będzie miał niepowtarzalną możliwość poprowadzenia zajęć wedle własnego pomysłu, a my zajmiemy się ich organizacją.
Serdecznie zapraszamy!

Więcej informacji  o konkursie na naszym profilu:
https://www.facebook.com/StowarzyszenieEdukacjaINauka

 
19.01.2012 Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i zakupu sprzetu Print E-mail

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mój pierwszy robot” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Edukacja i Nauka z siedzibą przy ul. Jaworzyńskiej 8 lok. 2 w Warszawie (kod pocztowy: 00-634 Warszawa) poszukuje wykonawców następujących zamówień:

A. Przeprowadzenie zajęć z robotyki (usługi szkolenia komputerowego – kod CPV 80533100-0) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:
Liczba osób: 160 (10 grup x 16 osób)
Liczba godzin: 480 (10 grup x 4 weekendy x 12 godzin)
Liczba trenerów prowadzących zajęcia jednocześnie: 3
Termin realizacji: 4 luty 2012 r. – 20 czerwca 2013 r.– łącznie 12 godzin w weekend
(sobota – 7 godzin i niedziela – 5 godzin)
Miejsce realizacji: Gmina Ostrów Mazowiecka

Zamawiający zapewnia prowadzącym noclegi z soboty na niedzielę na terenie gminy oraz posiłek w trakcie zajęć.
Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
Zamawiający zapewnia odpowiednio wyposażone sale komputerowe oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - warunek uznaje się za spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził co najmniej 1 szkolenie obejmujące co najmniej 200 godzin dydaktycznych z robotyki dla dzieci/młodzieży o wartości co najmniej 50 000 zł

Kryterium wyboru oferty: 100% cena (całego zamówienia)

B. Zakup sprzętu do robotyki (sprzęt elektroniczny – kod CPV 31710000-6) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:

Informacje szczegółowe:
10 zestawów do budowania i programowania robotów z planszami (zestaw edukacyjny do robotyki, komplet klocków, plansza, oprogramowanie);
10 zestawów do budowania i programowania robotów bez plansz (zestaw edukacyjny do robotyki, komplet klocków, oprogramowanie),
które będą służyły do prowadzenia opisanych wyżej zajęć.

Zestawy muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:
- muszą umożliwiać budowę co najmniej 30 różnych konstrukcji robotów z możliwością programowania na komputerze;

  • oprogramowanie umożliwiające programowanie w środowisku graficznym oraz w języku programowania wykorzystywanym na uczelniach technicznych;

- minimum dwuletnia gwarancja.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena (całego zamówienia)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykluczenia dotyczące Wykonawcy w odniesieniu do obu zamówień (szkoleń i zestawów):
Wykonawcą nie może być podmiot powiązany ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się:
- uczestniczenie w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej (do drugiego stopnia), w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składanie ofert:
Oferty prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , pocztą lub składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa do dnia 3 lutego 2012 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta musi zawierać:
1. W odniesieniu do prowadzenia szkoleń (opisanych w p. A):

  • całościowy koszt brutto usługi;
  • wykaz przeprowadzonych szkoleń, potwierdzający przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia obejmującego co najmniej 200 godzin dydaktycznych z robotyki dla dzieci/młodzieży o wartości co najmniej 50 000 zł wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że szkolenia zostały wykonane należycie.

2. W odniesieniu do zestawów (opisanych w p. B):
- koszt brutto oprogramowania do 20 zestawów;
- koszt brutto 10 zestawów z planszą (bez kosztu oprogramowania);
- koszt brutto 10 zestawów bez planszy (bez kosztu oprogramowania).

3. W odniesieniu do obu części :
- oświadczenie o braku wskazanych powiązań opisanych w punkcie „Wykluczenia dotyczące Wykonawcy”.

Uwaga: Dopuszcza się złożenie oferty dotyczącej tylko szkoleń lub tylko sprzętu. Porównanie ceny poszczególnych ofert będzie dotyczyło oddzielnie całkowitego kosztu usługi szkoleniowej (opisanej w p. A) i oddzielnie całkowitego kosztu sprzętu (opisanego w p. B).

 
17.08.2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia posiłków Print E-mail

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mój pierwszy robot” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Edukacja i Nauka poszukuje wykonawców następującej usługi:
Zapewnienie posiłków dla uczestników warsztatów z robotyki, prowadzących i opiekuna (kod CPV 55524000-9) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:

  • Liczba osób na zajęciach: 20 (w tym 3 prowadzących i opiekun )
  • Liczba zajęć: 48 (6 grup x 4 weekendy x 2 dni w trakcie jednego weekendu)
  • Termin realizacji: 8 września 2012 r. – 20 czerwca 2013 r.
  • Miejsce realizacji: gmina Ostrów Mazowiecka

1. Wymagania dotyczące posiłków.
Posiłki powinny składać się z co najmniej drugiego dania, deseru i napoju. Gramatura wskazanych elementów posiłku (wybór potraw ma charakter wyłącznie przykładowy/poglądowy):
- drugie danie: danie mięsne lub porcja mięsa / danie bezmięsne lub porcja ryby (150 g.), ziemniaki /ryż/ kasza / kluski / makaron (150 g.), sałatka / surówka (150 g.);
- deser (150 g);
- napój (250 ml).

2. Sposób serwowania posiłków:

  • Drugie danie powinno być gorące w momencie wydawania.
  • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłku w porcjach i rozdania ich poszczególnym osobom.
  • Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego jadłospisu i uzyskania jego akceptacji (w tym: wprowadzenia wskazanych przez Zamawiającego korekt) najpóźniej trzy dni przed każdymi warsztatami.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

  • Referencje potwierdzające rzetelność w realizacji co najmniej dwóch przedsięwzięć o podobnej skali i charakterze.
  • Wykonawcą nie może być podmiot powiązany ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się:
    - uczestniczenie w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
    - posiadanie 10% akcji;
    - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
    - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej (do drugiego stopnia), w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

5. Składanie ofert:
Oferty prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it , pocztą lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa do dnia 5 września 2012 r. Oferta musi zawierać:

  • całościowy koszt brutto usługi zawierający wszystkie składniki kosztu: posiłki, ich wydawanie, dowóz, koszt naczyń i sztućców jednorazowych (lub dostarczenia czystej zastawy i sztućców wielokrotnego użytku, koszt posprzątania;
  • referencje oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków sformułowanych w p. 3 (powyżej);

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, a rozliczenia będą dokonywane nie częściej niż raz na miesiąc.

 

 
18.01.2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia posiłków Print E-mail

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mój pierwszy robot” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Edukacja i Nauka poszukuje wykonawców następującej usługi:
Zapewnienie posiłków dla uczestników warsztatów z robotyki, prowadzących i opiekuna (kod CPV 55524000-9) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:

  • Liczba osób na zajęciach: 20 (w tym 3 prowadzących i opiekun )
  • Liczba zajęć: 80 (10 grup x 4 weekendy x 2 dni w trakcie jednego weekendu)
  • Termin realizacji: 4 lutego 2012 r. – 20 czerwca 2013 r.
  • Miejsce realizacji: gmina Ostrów Mazowiecka

1. Wymagania dotyczące posiłków.
Posiłki powinny składać się z co najmniej drugiego dania, deseru i napoju. Gramatura wskazanych elementów posiłku (wybór potraw ma charakter wyłącznie przykładowy/poglądowy):
- drugie danie: danie mięsne lub porcja mięsa / danie bezmięsne lub porcja ryby (150 g.), ziemniaki /ryż/ kasza / kluski / makaron (150 g.), sałatka / surówka (150 g.);
- deser (150 g);
- napój (250 ml).

2. Sposób serwowania posiłków:

  • Drugie danie powinno być gorące w momencie wydawania.
  • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłku w porcjach i rozdania ich poszczególnym osobom.
  • Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego jadłospisu i uzyskania jego akceptacji (w tym: wprowadzenia wskazanych przez Zamawiającego korekt) najpóźniej trzy dni przed każdymi warsztatami.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

  • Referencje potwierdzające rzetelność w realizacji co najmniej dwóch przedsięwzięć o podobnej skali i charakterze.
  • Wykonawcą nie może być podmiot powiązany ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się:
    - uczestniczenie w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
    - posiadanie 10% akcji;
    - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
    - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej (do drugiego stopnia), w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

5. Składanie ofert:
Oferty prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it pocztą lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa do dnia 3 lutego 2012 r. Oferta musi zawierać:

  • całościowy koszt brutto usługi zawierający wszystkie składniki kosztu: posiłki, ich wydawanie, dowóz, koszt naczyń i sztućców jednorazowych (lub dostarczenia czystej zastawy i sztućców wielokrotnego użytku, koszt posprzątania;
  • referencje oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków sformułowanych w p. 3 (powyżej);
  • propozycję 8 pełnych (z deserem i napojem) zestawów obiadowych wraz z gramaturą.

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

 
Obchody Dnia Pamięci o Holokauście - pokaz specjalny filmu pt. "KL Warschau Gęsiówka" Print E-mail

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka oraz Instytut Pamięci Narodowej w ramach obchodów Dnia Pamięci o Holokauście zapraszają na pokaz specjalny filmu pt. „KL Warschau „Gęsiówka” z cyklu „Ścieżki pamięci”. Po projekcji odbędzie się także spotkanie z historykiem, przewodniczką Muzeum Powstania Warszawskiego Panią Małgorzatą Buczek, z którą będzie można omówić poruszane w obrazie zagadnienia.

Wszystkie osoby zainteresowane tematyką II wojny światowej serdecznie zapraszamy!

23.01.2013 r. o godz. 17.00. Centrum Edukacyjne IPN Przystanek Historia ul. Marszałkowska 21/25, Warszawa

 
Ścieżki pamięci - spotkanie w Art Bem. Print E-mail

9 stycznia 2013 w Art. Bem. odbył się kolejny pokaz filmów dokumentalnych z cyklu "Ścieżki pamięci". Temat spotkania dotyczył Powstania Warszawskiego na Woli i Starym Mieście i został przedstawiony przez Panią Małgorzatę Buczek. Cieszymy się z obecności młodych ludzi - warszawskich licealistów oraz starszych ludzi. Niezwykle ciekawe było też wysłuchanie wypowiedzi Pani Janiny Rożeckiej, która jako młoda dziewczyna - pielęgniarka należała do AK i brała aktywny udział w działaniach wojennych na warszawskim Żoliborzu. Jej obecność jeszcze bardziej uświadomiła nam wszystkim, że był to okres bardzo trudny dla wszystkich warszawiaków. Pani Janina nie ukrywała  też, że była bardzo poruszona obejrzanymi filmami z cyklu "Ścieżki pamięci". Pokazała też, że na Żoliborzu szpitale, w których pracowała podczas Powstania Warszawskiego, miały dużo lepsze wyposażenie niż te, o których opowiadamy w filmie pt. "Szpitale powstańcze na Starym Mieście". Wypowiedź Pani Janiny była bardzo pogodna, optymistyczna, mimo poruszanych trudnych tematów nie zabrakło też humorystycznych historii, dzięki czemu uczestnicy wrócili do swoich domów w dobrych nastrojach. Wszystkim naszym gościom dziękujemy za obecność i wszystkich Państwa zapraszamy na kolejny pokaz w Art. Bem. 13.02.2013 o godz. 14:30.

 
<< Start < Prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next > End >>

Page 8 of 11

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)