Ogłoszenia
Projekcja filmu "Palmiry" Drukuj Email

 
Konkurs na kartkę świąteczną Drukuj Email

 
Stowarzyszenie Edukacja i Nauka laureatem Konkursu na najlepsze projekty współpracy transgranicznej Drukuj Email

Szanowni Państwo!

Mamy zaszczyt poinformować, iż Stowarzyszenie Edukacja i Nauka zostało laureatem konkursu na najlepsze projekty współpracy transgranicznej 2012 organizowanym w ramach Kongresu Inicjatyw Europy Wschodniej w Lublinie. Wzięliśmy udział w Kongresie oraz zaprezentowaliśmy zwycięski projekt pt. „Kompetentna pomoc współuzależnionym – wymiana doświadczeń specjalistów z Białorusi, Niemiec i Polski”. Projekt został dofinansowany w 2010 roku w ramach Programu Partnerstwa Transgranicznego realizowanego przez Wschodnioeuropejskie Centrum Demokratyczne przy wsparciu finansowym udzielonym przez Norwegię ze środków Norweskiego Mechanizmu Finansowego oraz Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP.

Na Kongresie Stowarzyszenie reprezentowała Anna Bartnik – jedna z autorek projektu i kierownik projektu.

Zobacz Dyplom - wyróżnienie w konkursie.

Więcej informacji o Kongresie: http://congress.lublin.eu/

Więcej informacji o wyróżnionym projekcie: http://www.stowarzyszenie.edu.pl/pl/projekty-2010/program-partnerstwa-transgranicznego-kompetentna-pomoc-wspouzalenionym

 
Inauguracja pokazów filmowych z cyklu "Ścieżki pamięci" Drukuj Email

Szanowni Państwo!
Zapraszamy na inaugurację pokazów filmowych z cyklu "Ścieżki pamięci", która się odbędzie  w dniu 14 listopada 2012 roku o godzinie 18:00 w Bemowskim Centrum Kultury  ART.BEM, ul. Górczewska 201 w Warszawie.
Podczas pokazu zaprezentujemy krótki  film  dokumentalny pt. "Masowe egzekucje" oraz zorganizujemy  spotkanie ze świadkiem historii, które zostanie poprowadzone przez historyka.

Zapraszamy również do obejrzenia filmów z cyklu "Ścieżki pamięci" na naszej stronie internetowej: http://www.stowarzyszenie.edu.pl/pl/projekty-realizowane/sciezki-pamieci

 
17.08.2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia posiłków Drukuj Email

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mój pierwszy robot” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Edukacja i Nauka poszukuje wykonawców następującej usługi:
Zapewnienie posiłków dla uczestników warsztatów z robotyki, prowadzących i opiekuna (kod CPV 55524000-9) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:

 • Liczba osób na zajęciach: 20 (w tym 3 prowadzących i opiekun )
 • Liczba zajęć: 48 (6 grup x 4 weekendy x 2 dni w trakcie jednego weekendu)
 • Termin realizacji: 8 września 2012 r. – 20 czerwca 2013 r.
 • Miejsce realizacji: gmina Ostrów Mazowiecka

1. Wymagania dotyczące posiłków.
Posiłki powinny składać się z co najmniej drugiego dania, deseru i napoju. Gramatura wskazanych elementów posiłku (wybór potraw ma charakter wyłącznie przykładowy/poglądowy):
- drugie danie: danie mięsne lub porcja mięsa / danie bezmięsne lub porcja ryby (150 g.), ziemniaki /ryż/ kasza / kluski / makaron (150 g.), sałatka / surówka (150 g.);
- deser (150 g);
- napój (250 ml).

2. Sposób serwowania posiłków:

 • Drugie danie powinno być gorące w momencie wydawania.
 • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłku w porcjach i rozdania ich poszczególnym osobom.
 • Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego jadłospisu i uzyskania jego akceptacji (w tym: wprowadzenia wskazanych przez Zamawiającego korekt) najpóźniej trzy dni przed każdymi warsztatami.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

 • Referencje potwierdzające rzetelność w realizacji co najmniej dwóch przedsięwzięć o podobnej skali i charakterze.
 • Wykonawcą nie może być podmiot powiązany ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się:
  - uczestniczenie w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - posiadanie 10% akcji;
  - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej (do drugiego stopnia), w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

5. Składanie ofert:
Oferty prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pocztą lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa do dnia 5 września 2012 r. Oferta musi zawierać:

 • całościowy koszt brutto usługi zawierający wszystkie składniki kosztu: posiłki, ich wydawanie, dowóz, koszt naczyń i sztućców jednorazowych (lub dostarczenia czystej zastawy i sztućców wielokrotnego użytku, koszt posprzątania;
 • referencje oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków sformułowanych w p. 3 (powyżej);

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, a rozliczenia będą dokonywane nie częściej niż raz na miesiąc.

 

 
19.01.2012 Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i zakupu sprzetu Drukuj Email

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mój pierwszy robot” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Edukacja i Nauka z siedzibą przy ul. Jaworzyńskiej 8 lok. 2 w Warszawie (kod pocztowy: 00-634 Warszawa) poszukuje wykonawców następujących zamówień:

A. Przeprowadzenie zajęć z robotyki (usługi szkolenia komputerowego – kod CPV 80533100-0) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:
Liczba osób: 160 (10 grup x 16 osób)
Liczba godzin: 480 (10 grup x 4 weekendy x 12 godzin)
Liczba trenerów prowadzących zajęcia jednocześnie: 3
Termin realizacji: 4 luty 2012 r. – 20 czerwca 2013 r.– łącznie 12 godzin w weekend
(sobota – 7 godzin i niedziela – 5 godzin)
Miejsce realizacji: Gmina Ostrów Mazowiecka

Zamawiający zapewnia prowadzącym noclegi z soboty na niedzielę na terenie gminy oraz posiłek w trakcie zajęć.
Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
Zamawiający zapewnia odpowiednio wyposażone sale komputerowe oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - warunek uznaje się za spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził co najmniej 1 szkolenie obejmujące co najmniej 200 godzin dydaktycznych z robotyki dla dzieci/młodzieży o wartości co najmniej 50 000 zł

Kryterium wyboru oferty: 100% cena (całego zamówienia)

B. Zakup sprzętu do robotyki (sprzęt elektroniczny – kod CPV 31710000-6) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:

Informacje szczegółowe:
10 zestawów do budowania i programowania robotów z planszami (zestaw edukacyjny do robotyki, komplet klocków, plansza, oprogramowanie);
10 zestawów do budowania i programowania robotów bez plansz (zestaw edukacyjny do robotyki, komplet klocków, oprogramowanie),
które będą służyły do prowadzenia opisanych wyżej zajęć.

Zestawy muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:
- muszą umożliwiać budowę co najmniej 30 różnych konstrukcji robotów z możliwością programowania na komputerze;

 • oprogramowanie umożliwiające programowanie w środowisku graficznym oraz w języku programowania wykorzystywanym na uczelniach technicznych;

- minimum dwuletnia gwarancja.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena (całego zamówienia)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykluczenia dotyczące Wykonawcy w odniesieniu do obu zamówień (szkoleń i zestawów):
Wykonawcą nie może być podmiot powiązany ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się:
- uczestniczenie w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej (do drugiego stopnia), w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składanie ofert:
Oferty prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pocztą lub składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa do dnia 3 lutego 2012 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta musi zawierać:
1. W odniesieniu do prowadzenia szkoleń (opisanych w p. A):

 • całościowy koszt brutto usługi;
 • wykaz przeprowadzonych szkoleń, potwierdzający przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia obejmującego co najmniej 200 godzin dydaktycznych z robotyki dla dzieci/młodzieży o wartości co najmniej 50 000 zł wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że szkolenia zostały wykonane należycie.

2. W odniesieniu do zestawów (opisanych w p. B):
- koszt brutto oprogramowania do 20 zestawów;
- koszt brutto 10 zestawów z planszą (bez kosztu oprogramowania);
- koszt brutto 10 zestawów bez planszy (bez kosztu oprogramowania).

3. W odniesieniu do obu części :
- oświadczenie o braku wskazanych powiązań opisanych w punkcie „Wykluczenia dotyczące Wykonawcy”.

Uwaga: Dopuszcza się złożenie oferty dotyczącej tylko szkoleń lub tylko sprzętu. Porównanie ceny poszczególnych ofert będzie dotyczyło oddzielnie całkowitego kosztu usługi szkoleniowej (opisanej w p. A) i oddzielnie całkowitego kosztu sprzętu (opisanego w p. B).

 
18.01.2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia posiłków Drukuj Email

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mój pierwszy robot” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Edukacja i Nauka poszukuje wykonawców następującej usługi:
Zapewnienie posiłków dla uczestników warsztatów z robotyki, prowadzących i opiekuna (kod CPV 55524000-9) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:

 • Liczba osób na zajęciach: 20 (w tym 3 prowadzących i opiekun )
 • Liczba zajęć: 80 (10 grup x 4 weekendy x 2 dni w trakcie jednego weekendu)
 • Termin realizacji: 4 lutego 2012 r. – 20 czerwca 2013 r.
 • Miejsce realizacji: gmina Ostrów Mazowiecka

1. Wymagania dotyczące posiłków.
Posiłki powinny składać się z co najmniej drugiego dania, deseru i napoju. Gramatura wskazanych elementów posiłku (wybór potraw ma charakter wyłącznie przykładowy/poglądowy):
- drugie danie: danie mięsne lub porcja mięsa / danie bezmięsne lub porcja ryby (150 g.), ziemniaki /ryż/ kasza / kluski / makaron (150 g.), sałatka / surówka (150 g.);
- deser (150 g);
- napój (250 ml).

2. Sposób serwowania posiłków:

 • Drugie danie powinno być gorące w momencie wydawania.
 • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłku w porcjach i rozdania ich poszczególnym osobom.
 • Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego jadłospisu i uzyskania jego akceptacji (w tym: wprowadzenia wskazanych przez Zamawiającego korekt) najpóźniej trzy dni przed każdymi warsztatami.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

 • Referencje potwierdzające rzetelność w realizacji co najmniej dwóch przedsięwzięć o podobnej skali i charakterze.
 • Wykonawcą nie może być podmiot powiązany ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się:
  - uczestniczenie w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - posiadanie 10% akcji;
  - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej (do drugiego stopnia), w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

5. Składanie ofert:
Oferty prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. pocztą lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa do dnia 3 lutego 2012 r. Oferta musi zawierać:

 • całościowy koszt brutto usługi zawierający wszystkie składniki kosztu: posiłki, ich wydawanie, dowóz, koszt naczyń i sztućców jednorazowych (lub dostarczenia czystej zastawy i sztućców wielokrotnego użytku, koszt posprzątania;
 • referencje oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków sformułowanych w p. 3 (powyżej);
 • propozycję 8 pełnych (z deserem i napojem) zestawów obiadowych wraz z gramaturą.

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty – produkcja filmu dokumentalnego "Ścieżki pamięci" Drukuj Email

W dniu 28 grudnia 2011, na podstawie wcześniej wystosowanego zapytania ofertowego, koordynator projektu „Ścieżki pamięci - zachować pamięć o lokalnych miejscach kaźni” dokonał wyboru firmy, która wyprodukuje 10 odcinków filmowego materiału dokumentalnego, dotyczącego miejsc pamięci znajdujących się na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego w ramach projektu. Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany na podstawie oferowanej ceny oraz doświadczenia w realizacji filmowej.

Pobierz protokół

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 11

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)