Ogłoszenia
17.08.2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia posiłków Drukuj Email

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mój pierwszy robot” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Edukacja i Nauka poszukuje wykonawców następującej usługi:
Zapewnienie posiłków dla uczestników warsztatów z robotyki, prowadzących i opiekuna (kod CPV 55524000-9) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:

 • Liczba osób na zajęciach: 20 (w tym 3 prowadzących i opiekun )
 • Liczba zajęć: 48 (6 grup x 4 weekendy x 2 dni w trakcie jednego weekendu)
 • Termin realizacji: 8 września 2012 r. – 20 czerwca 2013 r.
 • Miejsce realizacji: gmina Ostrów Mazowiecka

1. Wymagania dotyczące posiłków.
Posiłki powinny składać się z co najmniej drugiego dania, deseru i napoju. Gramatura wskazanych elementów posiłku (wybór potraw ma charakter wyłącznie przykładowy/poglądowy):
- drugie danie: danie mięsne lub porcja mięsa / danie bezmięsne lub porcja ryby (150 g.), ziemniaki /ryż/ kasza / kluski / makaron (150 g.), sałatka / surówka (150 g.);
- deser (150 g);
- napój (250 ml).

2. Sposób serwowania posiłków:

 • Drugie danie powinno być gorące w momencie wydawania.
 • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłku w porcjach i rozdania ich poszczególnym osobom.
 • Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego jadłospisu i uzyskania jego akceptacji (w tym: wprowadzenia wskazanych przez Zamawiającego korekt) najpóźniej trzy dni przed każdymi warsztatami.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

 • Referencje potwierdzające rzetelność w realizacji co najmniej dwóch przedsięwzięć o podobnej skali i charakterze.
 • Wykonawcą nie może być podmiot powiązany ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się:
  - uczestniczenie w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - posiadanie 10% akcji;
  - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej (do drugiego stopnia), w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

5. Składanie ofert:
Oferty prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pocztą lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa do dnia 5 września 2012 r. Oferta musi zawierać:

 • całościowy koszt brutto usługi zawierający wszystkie składniki kosztu: posiłki, ich wydawanie, dowóz, koszt naczyń i sztućców jednorazowych (lub dostarczenia czystej zastawy i sztućców wielokrotnego użytku, koszt posprzątania;
 • referencje oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków sformułowanych w p. 3 (powyżej);

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa, a rozliczenia będą dokonywane nie częściej niż raz na miesiąc.

 

 
19.01.2012 Zapytanie ofertowe dotyczące przeprowadzenia zajęć i zakupu sprzetu Drukuj Email

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mój pierwszy robot” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Edukacja i Nauka z siedzibą przy ul. Jaworzyńskiej 8 lok. 2 w Warszawie (kod pocztowy: 00-634 Warszawa) poszukuje wykonawców następujących zamówień:

A. Przeprowadzenie zajęć z robotyki (usługi szkolenia komputerowego – kod CPV 80533100-0) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:
Liczba osób: 160 (10 grup x 16 osób)
Liczba godzin: 480 (10 grup x 4 weekendy x 12 godzin)
Liczba trenerów prowadzących zajęcia jednocześnie: 3
Termin realizacji: 4 luty 2012 r. – 20 czerwca 2013 r.– łącznie 12 godzin w weekend
(sobota – 7 godzin i niedziela – 5 godzin)
Miejsce realizacji: Gmina Ostrów Mazowiecka

Zamawiający zapewnia prowadzącym noclegi z soboty na niedzielę na terenie gminy oraz posiłek w trakcie zajęć.
Za rekrutację uczestników odpowiada Zamawiający.
Zamawiający zapewnia odpowiednio wyposażone sale komputerowe oraz materiały szkoleniowe dla uczestników.

Wymagania dotyczące Wykonawcy:
- posiada niezbędną wiedzę i doświadczenie - warunek uznaje się za spełniony, jeśli Wykonawca w okresie ostatnich trzech lat przeprowadził co najmniej 1 szkolenie obejmujące co najmniej 200 godzin dydaktycznych z robotyki dla dzieci/młodzieży o wartości co najmniej 50 000 zł

Kryterium wyboru oferty: 100% cena (całego zamówienia)

B. Zakup sprzętu do robotyki (sprzęt elektroniczny – kod CPV 31710000-6) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:

Informacje szczegółowe:
10 zestawów do budowania i programowania robotów z planszami (zestaw edukacyjny do robotyki, komplet klocków, plansza, oprogramowanie);
10 zestawów do budowania i programowania robotów bez plansz (zestaw edukacyjny do robotyki, komplet klocków, oprogramowanie),
które będą służyły do prowadzenia opisanych wyżej zajęć.

Zestawy muszą spełniać co najmniej następujące wymagania:
- muszą umożliwiać budowę co najmniej 30 różnych konstrukcji robotów z możliwością programowania na komputerze;

 • oprogramowanie umożliwiające programowanie w środowisku graficznym oraz w języku programowania wykorzystywanym na uczelniach technicznych;

- minimum dwuletnia gwarancja.

Kryterium wyboru oferty: 100% cena (całego zamówienia)

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wykluczenia dotyczące Wykonawcy w odniesieniu do obu zamówień (szkoleń i zestawów):
Wykonawcą nie może być podmiot powiązany ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się:
- uczestniczenie w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
- posiadanie 10% akcji;
- pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
- pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej (do drugiego stopnia), w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Składanie ofert:
Oferty prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. , pocztą lub składać osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa do dnia 3 lutego 2012 r.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Oferta musi zawierać:
1. W odniesieniu do prowadzenia szkoleń (opisanych w p. A):

 • całościowy koszt brutto usługi;
 • wykaz przeprowadzonych szkoleń, potwierdzający przeprowadzenie co najmniej 1 szkolenia obejmującego co najmniej 200 godzin dydaktycznych z robotyki dla dzieci/młodzieży o wartości co najmniej 50 000 zł wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, że szkolenia zostały wykonane należycie.

2. W odniesieniu do zestawów (opisanych w p. B):
- koszt brutto oprogramowania do 20 zestawów;
- koszt brutto 10 zestawów z planszą (bez kosztu oprogramowania);
- koszt brutto 10 zestawów bez planszy (bez kosztu oprogramowania).

3. W odniesieniu do obu części :
- oświadczenie o braku wskazanych powiązań opisanych w punkcie „Wykluczenia dotyczące Wykonawcy”.

Uwaga: Dopuszcza się złożenie oferty dotyczącej tylko szkoleń lub tylko sprzętu. Porównanie ceny poszczególnych ofert będzie dotyczyło oddzielnie całkowitego kosztu usługi szkoleniowej (opisanej w p. A) i oddzielnie całkowitego kosztu sprzętu (opisanego w p. B).

 
18.01.2012 Zapytanie ofertowe dotyczące zapewnienia posiłków Drukuj Email

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Mój pierwszy robot” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Stowarzyszenie Edukacja i Nauka poszukuje wykonawców następującej usługi:
Zapewnienie posiłków dla uczestników warsztatów z robotyki, prowadzących i opiekuna (kod CPV 55524000-9) zgodnie ze wskazanymi poniżej parametrami:

 • Liczba osób na zajęciach: 20 (w tym 3 prowadzących i opiekun )
 • Liczba zajęć: 80 (10 grup x 4 weekendy x 2 dni w trakcie jednego weekendu)
 • Termin realizacji: 4 lutego 2012 r. – 20 czerwca 2013 r.
 • Miejsce realizacji: gmina Ostrów Mazowiecka

1. Wymagania dotyczące posiłków.
Posiłki powinny składać się z co najmniej drugiego dania, deseru i napoju. Gramatura wskazanych elementów posiłku (wybór potraw ma charakter wyłącznie przykładowy/poglądowy):
- drugie danie: danie mięsne lub porcja mięsa / danie bezmięsne lub porcja ryby (150 g.), ziemniaki /ryż/ kasza / kluski / makaron (150 g.), sałatka / surówka (150 g.);
- deser (150 g);
- napój (250 ml).

2. Sposób serwowania posiłków:

 • Drugie danie powinno być gorące w momencie wydawania.
 • Wykonawca zobowiązuje się do dostarczenia posiłku w porcjach i rozdania ich poszczególnym osobom.
 • Wykonawca zobowiązuje się do przedstawienia Zamawiającemu szczegółowego jadłospisu i uzyskania jego akceptacji (w tym: wprowadzenia wskazanych przez Zamawiającego korekt) najpóźniej trzy dni przed każdymi warsztatami.

3. Wymagania dotyczące Wykonawcy:

 • Referencje potwierdzające rzetelność w realizacji co najmniej dwóch przedsięwzięć o podobnej skali i charakterze.
 • Wykonawcą nie może być podmiot powiązany ze Stowarzyszeniem Edukacja i Nauka osobowo lub kapitałowo, przez co rozumie się:
  - uczestniczenie w spółce jak wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
  - posiadanie 10% akcji;
  - pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
  - pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, bocznej (do drugiego stopnia), w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli.

4. Kryterium wyboru oferty: 100% cena.

5. Składanie ofert:
Oferty prosimy przesyłać na adres poczty elektronicznej: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. pocztą lub osobiście w siedzibie Stowarzyszenia: ul. Jaworzyńska 8 lok. 2, 00-634 Warszawa do dnia 3 lutego 2012 r. Oferta musi zawierać:

 • całościowy koszt brutto usługi zawierający wszystkie składniki kosztu: posiłki, ich wydawanie, dowóz, koszt naczyń i sztućców jednorazowych (lub dostarczenia czystej zastawy i sztućców wielokrotnego użytku, koszt posprzątania;
 • referencje oraz oświadczenie potwierdzające spełnienie warunków sformułowanych w p. 3 (powyżej);
 • propozycję 8 pełnych (z deserem i napojem) zestawów obiadowych wraz z gramaturą.

Z Wykonawcą zostanie podpisana umowa.

 

 
Wybór najkorzystniejszej oferty – produkcja filmu dokumentalnego "Ścieżki pamięci" Drukuj Email

W dniu 28 grudnia 2011, na podstawie wcześniej wystosowanego zapytania ofertowego, koordynator projektu „Ścieżki pamięci - zachować pamięć o lokalnych miejscach kaźni” dokonał wyboru firmy, która wyprodukuje 10 odcinków filmowego materiału dokumentalnego, dotyczącego miejsc pamięci znajdujących się na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego w ramach projektu. Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany na podstawie oferowanej ceny oraz doświadczenia w realizacji filmowej.

Pobierz protokół

 
Zapytanie ofertowe – „Ścieżki pamięci” - 01 grudnia 2011 r. Drukuj Email

Projekt dofinansowany przez Komisję Europejską w ramach programu Europa dla Obywateli.

Poszukujemy wykonawców usługi polegającej na wyprodukowaniu 10 odcinków (po 12-13 minut każdy) filmowego materiału dokumentalnego wg założonego scenariusza, dotyczącego miejsc pamięci znajdujących się na terenie Warszawy i województwa mazowieckiego.
Produkcja filmowa rozpocznie się w styczniu 2012, a zakończy  do 31 października 2012.
Zakładamy przekazywanie kolejnych gotowych odcinków na koniec każdego miesiąca,
od stycznia 2012 począwszy.

W gestii Zamawiającego jest zatrudnienie wybranego kierownika produkcji, redaktorów
i współpracowników redakcyjnych oraz osób odpowiedzialnych za grafikę i oprawę muzyczną filmu, przy czym koszty zatrudnienia tych osób nie obciążają producenta filmu.

W ofercie obejmującej produkcję dokumentu prosimy uwzględnić natomiast wszystkie pozostałe pozycje będące kosztami wyprodukowania dokumentu, jak:
1. wynajem  kamer i ich obsługa
2. wynajem i obsługa ramienia kamerowego/szyn pod kamerę/stedycam
3. wynajem światła, blend oraz mikrofonów
4. obsługa techniczno-inżynierska oraz asystenci planu
5. montaż wraz z czołówką, tyłówką i efektami
6. wszelkie koszty dodatkowe, jak np. koszt nośników, make-up na planie filmowym itp.

 

Prosimy o ofertę z wyceną uwzględniającą spełnienie następujących warunków:

WARUNKI:
Realizacja zdjęć 3 kamerami (kamera statyczna, mobilna i na ramieniu kamerowym)
przy wykorzystaniu kamer typu xd cam.

Dodatkowo prosimy o przedstawienie krótkiego opisu dotychczasowego doświadczenia w realizacji podobnych przedsięwzięć.

Wybór najkorzystniejszej oferty zostanie dokonany na podstawie oferowanej ceny
(waga kryterium: 80%) oraz doświadczenia w realizacji filmowej (20%).

Niezależnie od wartości wybranej oferty Stowarzyszenie zastrzega sobie możliwość dodatkowych negocjacji.

Oferty prosimy nadsyłać do dnia 21 grudnia 2011 r. na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.


W razie pytań czy wątpliwości proszę o kontakt telefoniczny lub mailowy.

Anna Drzewiecka
tel. 500 666 555
e-mail: anna.drzewiecka@stowarzyszenie edu.pl
 
30.08.2011 Protokół z wyboru oferty Drukuj Email

W nawiązaniu do zapytania z dnia 19.08.2011 dotyczącego usługi polegającej na organizacji wycieczek edukacyjnych w ramach projektu współfinansowanego z UE "Mój pierwszy robot", zamieszczamy protokół z wyboru ofert

 
19.08.2011 Zapytanie dotyczące organizacji wycieczek Drukuj Email

Poszukujemy wykonawców na zapewnienie usługi polegającej na organizacji wycieczek edukacyjnych w ramach projektu współfinansowanego z UE "Mój pierwszy robot".

Zobacz szczegóły zapytania.

 
8.02.2011 - "MÓJ PIERWSZY ROBOT" - wybór najkorzystniejszej oferty Drukuj Email

PROTOKÓŁ Z WYBORU OFERTY W ZAPYTANIU OFERTOWYM EFS POKL

Zamawiający:

Stowarzyszenie Edukacja i Nauka

ul. Jaworzyńska 8 lok 2

00-634 Warszawa

Przedmiot zapytania:

Realizacja warsztatów z robotyki dla uczestników projektu „Mój pierwszy robot”

Szczegółowa treść zapytania dostępna jest w siedzibie Zamawiającego.

W wyniku przesłania zapytania ofertowego oraz umieszczenia ogłoszenia na stronie www.stowarzyszenie.edu.pl oraz w siedzibie Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:

1) Invention-Group

Żorska 38A
61-345 Poznań

Oferta z dnia: 30.01.11                 Cena: 300 zł brutto za godzinę

 

2) TECH-SOFT

ul. Ananasowa 40

00-711 Warszawa

Oferta z dnia: 30.01.11                Cena: 90000 zł brutto (312,50 zł brutto za godzinę)

 

3) Tao-tech

Radosław Łopatka

Ul. Rybaki 8/40

61-883 Poznań

 

Oferta z dnia: 30.01.11                Cena: 320 zł brutto za godzinę

 

Wybrany wykonawca:

Invention-Group

Żorska 38A
61-345 Poznań

Uzasadnienie dokonanego wyboru:

Wybór najkorzystniejszej oferty został dokonany na podstawie oferowanej ceny (waga kryterium 100%)

Osoba sporządzająca protokół: Iga Glapińska

 
<< pierwsza < poprzednia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 następna > ostatnia >>

Strona 9 z 10

Spotkania na Wschodzie

Rodacy na Syberii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

 • Polish (Poland)
 • English (United Kingdom)