MOC JEST Z NAMI! Print E-mail

Moc jest z nami!
Projekt wspierający wyrównywanie szans w dostępie do edukacji oraz nabywaniu umiejętności społecznych.


Kształtowanie postaw intelektualnych oraz społecznych w młodym wieku to szansa na zbudowanie silnego fundamentu osobowości człowieka, wypracowanie postaw społecznie pożądanych, przeciwdziałanie wykluczeniu i agresji, możliwość budowania poczucia własnej wartości z jednoczesnym doskonaleniem postawy szacunku dla drugiego człowieka.

Założeniem projektu było zapewnienie uczestnikom rzetelnej, skondensowanej wiedzy oraz warunków nabycia umiejętności, które służyć mają szeroko pojętemu rozwojowi współczesnego młodego człowieka oraz sprzyjać kształceniu umiejętności niezbędnych do funkcjonowania w społeczeństwie, identyfikacji ich miejsca najpierw w społeczności lokalnej (szkoła, osiedle, miasto, wieś), a następnie - w społeczeństwie polskim.

Zadanie pn. „Moc jest z nami!” miało na celu stworzenie warunków dostępu oraz wyrównanie szans w dostępie do edukacji i umiejętności społecznych dla dzieci i młodzieży z powiatu siedleckiego (gminy: Mokobody, Suchożebry, Siedlce, Bielany, Kotuń, Grębków, Liw). Wśród uczestników projektu znalazły się dzieci i młodzież z Domu Dziecka na Zielonym Wzgórzu w Kisielanach (gm. Mokobody).

Program obejmował realizację warsztatów (30 godz.), w ramach których teorię połączyliśmy z praktyką poprzez ćwiczenia, a czasem zabawę. Informacje, przekazane w różnorodny sposób (m.in. psychodrama, gry symulacyjne, ćwiczenia indywidualne i grupowe) i przy wykorzystaniu nowoczesnych metod (przekaz video, multimedia) – nabrały cech nowego - własnego dla każdego z uczestników projektu doświadczenia. Istotnym elementem zajęć była relaksacja jako forma kontaktu z własnymi emocjami i ciałem (pozwala to na osiągnięcie harmonii umysłu i ciała, a stan relaksacji doskonali również umiejętność koncentracji niezbędnej do podejmowania decyzji, skutecznych działań i efektywnej nauki).

W ramach projektu przeprowadzone zostały warsztaty: kształtowania umiejętności funkcjonowania intelektualnego i społecznego (m.in. wzmacnianie obszaru umiejętności interpersonalnych, kształcenie kreatywności i umiejętności rozwiązywania problemów, rozpoznawanie różnych postaci stresu i radzenia sobie z nimi, rozpoznawanie emocji, ćwiczenia motywacyjno-integracyjne), trening efektywnej nauki (m.in. ćwiczenie kreatywności i elastyczności myślenia, organizacja pracy umysłowej i motywacja do nauki, eliminacja złych nawyków podczas nauki, mnemotechniki, trening szybkiego czytania, wykorzystywanie indywidualnych zainteresowań w nauce).

Dodatkowo, celem poszerzenia horyzontów zainteresowań odbiorców projektu własnym regionem i jego historią, przeprowadzone zostały prelekcje nt. historii i dziedzictwa regionalnego (historia, zabytki na terenie powiatów, z których pochodziły dzieci).

Stowarzyszenie dziękuje Firmom Cadbury Wedel oraz Computer Service Suport S.A.
za wsparcie akcji pomocy dzieciom z Domu Dzieckaw Kisielanach
w ramach projektu ,,Moc jest z nami"

Projekt był współfinansowany ze środków
Samorządu Województwa Mazowieckiego


 

Spotkania na Wschodzie

Rodacy na Syberii

Ministerstwo Edukacji Narodowej nadało Stowarzyszeniu tytuł
"Miejsce Odkrywania Talentów"

"Kawa czy herbata" odkrywa talenty - program TV o projekcie
TWÓJ ROBOT

Patroni MedialniProgramy

 

 

  • Polish (Poland)
  • English (United Kingdom)